Dach tradycyjny i dach odwrócony

ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Artykuł na: 6-9 minut
Dach tradycyjny i dach odwrócony
Dach zielony można wykonać, ze względu na wzajemne położenie hydroizolacji i termoizolacji, w dwóch warian­tach jako: dach tradycyjny oraz dach o odwróconym układzie warstw.

Położenie hydroizolacji w dachu tradycyjnym daje możliwość zabudowy wpustu z odejściem bocznym w war­stwie termoizolacji, przejściem orurowania przez attykę i podpięciem do orurowania spustowego. Zaletą takiego rozwiązania jest brak przebić w połaci dachowej i uniknięcie prowadzenia orurowania wewnątrz obiektu.

W przypadku dachu o odwróconym układzie warstw wpusty wmontowane są w przebiciach (otworach robo­czych) stropu lub wbudowane są w attyce z podpięciem do pionu spustowego. Należy jednak zwracać uwagę na dobór odpowiedniego typu wpustu do danej powierzchni dachu, ponieważ wpusty attykowe ze względu na spo­sób przepływu wody przez wpust mają kilkukrotnie mniejszą wydajność od wpustów połaciowych.

Prawidłowe zaprojektowane i wykonane odwodnienie dachu musi zawierać niezbędne elementy, które pełnią określoną funkcję. Dobór odpowiednich elementów zależy od typu dachu, wysokości i rodzaju warstw dachowych. Dla dachu zielonego tradycyjnego z warstwą termoizolacji np. 20 cm i wykończeniem warstwami dachu zielonego (drenażowa, retencyjna, wegetacyjna itp.) o charakterze ekstensywnym do 14 cm i przebiciem pionowym w stropie poprawne rozwiązanie przedstawia rys. 1.

Rys. 1 Dach tradycyjny ocieplony z zazielenieniem ekstensywnym
Rys. 1 Dach tradycyjny ocieplony z zazielenieniem ekstensywnym

W skład odwodnienia wchodzi wpust dachowy Sita (np. Sita Standard), który można doposażyć w dedykowany korpus termoizolacyjny do eliminacji tzw. „mostków cieplnych”. Komplet zabudowany jest w przebiciu stropu, a sam wpust połączony z paroizolacją. Natomiast górną część stanowi element nadbudowy wpustu połączony z właściwą membraną dachową i zbierający wodę z poziomu hydroizolacji.

Zwieńczeniem powyższego rozwiązania, zwanego jako tzw. "wpust dwustopniowy lub dwukołnierzowy", stanowi skrzynia dachowa SitaGreen do dachów zielonych, która wymagana jest przepisami techniczno-budowlanymi: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z powołaniem rozporządzenia na normę: PN-EN 12056-3:2002, Punkt 7.3.2 i normą rzeczową określającą wymaga­nia: PN-EN 1253-4:2016-06 - Zwieńczenia wpustów dachowych.

Należy pamiętać, iż skrzynia dachowa nie tylko musi zapewnić dostęp rewizyjny do wpustu poprzez demon­towaną kratę górną, ale także powinna posiadać odpowiednią perforację i klasę obciążenia właściwą do miejsca przeznaczenia np. klasa L15 dla powierzchni obciążonych ruchem pieszym i lekkim kołowym. Pominięcie tego ele­mentu i zabudowanie wlotu wpustu poprzez np. zasypanie substratem lub poprzez wyłożenie powierzchni pły­tami, uniemożliwia zarządcy lub właścicielowi rewizję kanalizacji deszczowej, która nakazuje Prawo Budowlane: Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414; Rozdział 6 Utrzymanie obiektów budowlanych; Art. 61. Art. 62.

Natomiast zastosowanie do dachów zielonych nieodpowiednich wyrobów budowlanych np. włazów i studzienek wg PN-EN 124 (wszystkie części od 1 do 6) jest nieprawidłowe, z uwagi na przeznaczenie do infrastruktury drogowej – komunikat PKN i jest przyczyną awarii stropodachów zielonych.

Skrzynie dachowe SitaGreen poświadczone są najwyższą klasą obciążenia L15 i wartością przepływu wody, ze wszystkich skrzyń do dachów zielonych oferowanych na rynku.

Wzdłuż attyki, jak i wokół każdej skrzyni rewizyjnej, należy wykonać opaskę żwirową o szerokości min. 25-30 cm, która pełnić ma funkcję separacyjną dla drobin wypłukiwanych z substratu i ułatwia przepływ wody do wpustu.

Dach tradycyjny i jego budowa umożliwia nam również odwodnienie za pomocą wpustu skośnego z wyjściem orurowania na elewację budynku. Taką sytuację montażową przedstawia rys. 2. Zaletą takiego rozwiązania odwad­niania dachu jest niewątpliwie brak przebicia stropu. W tymże przypadku ważny jest wybór wpustu zapewniające­go małe straty cieplne. Wpust Sita z poliuretanu niewątpliwie spełnia tu swoje zadanie. Z uwagi na ekstensywny rodzaj zazielenienia (poniżej 10 cm) należy zastosować niską skrzynię rewizyjną SitaGreen, w obowiązkowej opasce żwirowej.

Rys. 2 Dach tradycyjny ocieplony z zazielenieniem ekstensywnym i wbudowanym wpustem połaciowym z odprowadzeniem wody przez attykę
Rys. 2 Dach tradycyjny ocieplony z zazielenieniem ekstensywnym i wbudowanym wpustem połaciowym z odprowadzeniem wody przez attykę

W przypadku kiedy dach jest w wariancie tzw. "odwróconym" i możliwe jest tylko odprowadzenie wody poprzez attykę, najlepszym i najprostszym rozwiązaniem jest zabudowa wpustu attykowego SitaEasy, do którego dostęp rewizyjny umożliwi skrzynia SitaTerra. Taką zabudowę ilustruje rys. 3.

Rys. 3 Dach odwrócony z zazielenieniem ekstensywnym i wbudowanym wpustem attykowym
Rys. 3 Dach odwrócony z zazielenieniem ekstensywnym i wbudowanym wpustem attykowym

Dachy zielone mogą znajdować się nie tylko nad ostatnią kondygnacją budynku, ale także stanowią powierzch­nie dziedzińców osiedli pod którymi znajdują się garaże podziemne. Kształtowanie zazielenienia w formie alejek z drzew i krzewów na stropodachach garażów podziemnych, jak również wznoszenie elementów małej architek­tury, wiąże się z odtworzeniem warunków gruntowych potrzebnych do wegetacji roślin i umożliwiających wbudo­wanie elementów użytkowych.

Takie stropodachy zielone wykonuje się przeważnie jako dachy odwrócone z następującym opisem przekrycia i elementów odwodnienia: hydroizolacja, warstwa termoizolacji np. 20 cm, warstwy dachu zielonego (drenażowa, retencyjna, wegetacyjna itp.) o zazielenieniu intensywnym np. 60 cm, przebicie w stropie pod projektowane pod­pięcie wpustu do orurowania podwieszonego lub pionowego. W skład odwodnienia wchodzi wpust Sita zabudo­wany wraz z korpusem termoizolacyjnym jako szalunkiem traconym w przebiciu stropu i skrzynia rewizyjna wysoka SitaGreen do dachów zielonych. Typowy przekrój realizacji obrazuje rys. 4.

Rys. 4 Dach odwrócony z zazielenieniem intensywnym
Rys. 4 Dach odwrócony z zazielenieniem intensywnym

Na koniec warto przypomnieć o obowiązku uwzględnienia awaryjnego systemu odprowadzenia nadmiaru wody opadowej (zgodnie z PN-EN 12056-3, Punkt 7.4 Ujścia awaryjne) w sytuacji kiedy wpust odwodnienia głów­nego jest niedrożny, kolektor główny jest przeciążony lub kiedy warstwy dachu zielonego są przesycone wodą, filtracja spowolniona i ruch wody opadowej odbywa się po wierzchniej warstwie zazielenienia. Alternatywną drogą zrzutu piętrzącej się wody opadowej jest typowy przelew attykowy SitaEasyPlus wbudowany w attykę jako tzw. "rzygacz". Przykład zabudowy przedstawia rys. 5.

Rys. 5 Odwodnienie awaryjne na dachu zielonym
Rys. 5 Odwodnienie awaryjne na dachu zielonym

Sita Bauelemente oferuje systemowe rozwiązania odwodnienia dachów płaskich, w tym dachów zielonych. W zakresie doradztwa spełniamy najwyższe oczekiwania klienta dbając nie tylko o prawidłowy dobór elementów odwodnienia, ale także o spełnienie przy tym wymagań izolacyjności cieplnej stropodachów, ochrony ogniowej, przeznaczenia powierzchni - które określają obowiązujące przepisy techniczno-budowlane.

Logo Sita
SITA Bauelemente GmbH
Rydlówka 20
30-363 Kraków

12 345 7000
biuro@sita-bauelemente.pl

aktualizacja: 2018-05-07

Dodaj komentarz

Pozostałe artykuły z kategorii
Dachy płaskie i zielone: budowa, rodzaje i pokrycia Dachy i rynny
Współczesne budynki jednorodzinne coraz częściej wykorzystują kondygnację o pełnej wysokości bez skosów. W artykule opisujemy możliwości jakie daje nam dach płaski ...
Dach zielony - konstrukcja, zakładanie Dachy i rynny
Jeśli nie zastosuje się kompletnego systemu dachu zielonego, to tego typu rozwiązania są dość skomplikowane w projektowaniu i wykonaniu, a także nietanie, ale zyskują ...
Ocieplenie dachu skośnego w 11 krokach Dachy i rynny
Do ocieplenia dachów skośnych wykorzystuje się przeważnie wełnę mineralną. To materiał charakteryzujący się bardzo dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi. Ponadto ...
Charakterystyka dachu płaskiego wentylowanego i niewentylowanego Dachy i rynny
Dachy płaskie, zwane też stropodachami, dominowały w polskim krajobrazie w latach 70., jako typowe zwieńczenie domów-kostek. Choć w związku z tym wielu inwestorom nie ...
Charakterystyka podkładu dachowego w formie deskowania i ołacenia Dachy i rynny
Ważnym, choć niewidocznym elementem dachu jest podkład dachowy - deskowanie lub ołacenie mocowane do konstrukcji dachu. To na nim opiera się pokrycie dachowe.
Rynny - dobór, montaż, konserwacja Dachy i rynny
Systemowi rynnowemu inwestorzy zazwyczaj nie poświęcają zbyt wiele uwagi. Wydaje się on mało znaczącym dodatkiem do dachu. Tymczasem orynnowanie pełni istotną rolę ...

Topowe produkty